• darkblurbg

Update corona maatregelen

Gepubliceerd op: 10-06-2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus gevolgd door de eerste lock down, medio maart 2020, heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen voor burgers en bedrijven. Sommige zijn inmiddels stopgezet, maar andere lopen nog steeds door, al dan niet in gewijzigde vorm. Nu de derde stap in het openingsplan is gezet en er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van de financiële steun, is het een mooi moment om u ‘bij te praten’ over de laatste stand van zaken

Korte inhoudsopgave


We starten deze brief met een korte opsomming van de maatregelen waarop we u bijpraten:
Uitstel belastingbetaling
Urencriterium voor zelfstandigen
Invorderings- en belastingrente
Betaalpauze hypotheeklasten
Tegemoetkoming kinderopvangkosten
Administratieve verplichtingen loonbelasting
Vaste reiskostenvergoedingen
Grenswerkers
Btw-aspecten
Aspecten G-rekening
Vervanging BIK-regeling door lagere Awf-premie
Update NOW-spelregels
Update TVL-spelregels
Startersregeling
Update TOZO- en TONK-regelingen
Update van 9 financieringsfaciliteiten
Update regelingen voor de amateursport


Langer en later belastingschulden aflossen
Tot 1 juli 2021 kunt u nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen bij
de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale
betalingsverplichtingen*). Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen
uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde
belastingschuld hoeft u dan niet meteen af te lossen. U moet hier uiterlijk op
1 oktober 2022 mee
beginnen. Ook mag u er langer over doen. De aflossingstermijn is namelijk verlengd van 36 maanden
naar
60 maanden. Als voorwaarde voor deze regeling geldt wel dat u met ingang van 1 juli 2021 aan
alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet!


Tip
Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na
deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u
vóór 1 juli
2021
verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te
worden voor de betalingsregeling van
60 maanden.


*) Let op
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het uitstel van betaling toch wordt verlengd tot 1 oktober
2021. Daarvoor is op 3 juni 2021 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht dit
mogelijk te maken. De regering hoeft hier niet aan tegemoet te komen, maar bij een meerderheid in de

Tweede Kamer is de kans daarop wel groter. Op het moment van schrijven van dit bericht had de
regering nog geen beslissing genomen. Zodra hierover meer bekend is, laten we het u weten.


Vanaf 1 juli weer uren bijhouden
U komt in aanmerking voor allerlei ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, als u voldoet
aan het zogenaamde ‘urencriterium’. Dit criterium wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten
minste 1.225 uren per jaar (24 uur per week) aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt
besteed. In het eerste halfjaar van 2021 geldt een versoepeling van dit criterium in verband met de
coronapandemie; u wordt geacht ten minste 24 uren per week aan uw onderneming te hebben
besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Deze versoepeling wordt na
30 juni 2021 niet verder
verlengd. Het kabinet vindt een verlenging niet nodig in het licht van de aangekondigde
versoepelingen van de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli a.s. tellen alleen de daadwerkelijk aan de
onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium.


Seizoensgebonden ondernemers
Hebt u een seizoensgebonden bedrijf? In dat geval is de versoepeling niet effectief als de piek van uw
werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor u is er – net als in
2020 – een aanvullende regeling getroffen. U wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en
met 30 juni 2021 evenveel uren aan de onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari tot
en met 30 juni 2019. U kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren u in
het eerste halfjaar van dat jaar aan de onderneming hebt besteed en zo ook beoordelen of u in 2021
aan dit urencriterium voldoet.


Tip
Uren die u besteedt aan de kernactiviteiten van uw onderneming tellen natuurlijk mee voor het
urencriterium. Maar denk daarnaast ook aan reistijd en tijd besteed aan acquisitie en het bijwonen van
netwerkbijeenkomsten en andere werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen
van uw onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar
zijn aan opdrachten. Het is verstandig om de uren regelmatig (dagelijks/wekelijks) te noteren. Het
achteraf opstellen wordt vaak niet geaccepteerd, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is en
de uren daardoor niet controleerbaar zijn.


Invorderings- en belastingrente
De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente geldt tot en met 31 december 2021. Om het
eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van
1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dan wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022
wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het percentage met ingang van 1 januari 2023
verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.


Belastingrente
De belastingrente is al eerder verhoogd. Sinds 1 oktober 2020 bedraagt deze rente weer 4%. Dit
percentage geldt tot het einde van het jaar ook voor de vennootschapsbelasting. Daarna wordt de
belastingrente voor deze belasting verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat het van groot belang is
dat u de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tijdig indient.


Regeling betaalpauze hypotheeklasten opnieuw verlengd
Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een
betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker.
Deze versoepelde regels zouden tot 1 juli 2021 van kracht blijven in verband met de aanhoudende
coronacrisis, maar inmiddels is beslist dat de regeling verder wordt verlengd tot
1 oktober 2021. De
betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te
mogen toepassen:


1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot
1 oktober 2021 bij uw geldverstrekker gemeld dat u
(dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;


2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op
1 oktober
2021
ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;


3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.


Let op
Leent u van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of uw eigen bv – dan gelden
aanvullende voorwaarden. 


Tegemoetkoming doorbetaalde kinderopvangkosten tijdens sluitingsperiodes
Sinds 15 mei 2021 is de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder
overheidsvergoeding (TTKZO) opengesteld. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming voor
de kinderopvangkosten als u geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie hebt ontvangen
voor de kinderopvang én u tijdens de sluitingsperiodes van de kinderopvang, buitenschoolse opvang
(BSO) en gastouderopvang de kinderopvangfactuur hebt doorbetaald. U kunt de tegemoetkoming tot
15 juli 2021 aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De tegemoetkoming is per uur niet
hoger dan de maximum uur prijs per opvangsoort.


Langer uitstel administratieve verplichtingen loonheffingen
U hebt als werkgever allerlei wettelijke administratieve verplichtingen, maar u kunt daar door de
coronacrisis niet, niet tijdig of niet helemaal aan voldoen. Daarom hanteert de Belastingdienst een
soepel beleid, waarbij u bij het niet nakomen van een administratieve verplichting de gelegenheid
krijgt om de tekortkoming te herstellen, zodra u dat kunt. Heeft u bijvoorbeeld niet tijdig aan de
identificatieplicht voldaan, dan blijft het anoniementarief achterwege als u de identiteit van de
werknemer alsnog vaststelt, zodra u daar in redelijkheid toe in staat bent. Dit versoepelde beleid zou
eindigen op 1 juli a.s. maar is inmiddels verder verlengd tot
1 oktober 2021.


Versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook verder verlengd
U kunt als werkgever een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers voor reiskosten
met een vast en gelijkmatig karakter, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. De verandering van het
reispatroon van werknemers door het thuiswerken, hoeft tijdelijk geen gevolgen te hebben voor de
vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedingen die u vóór
13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan uw werknemers hebt toegekend. Ook
deze versoepeling is verder verlengd van 1 juli 2021 tot
1 oktober 2021.


Tip
U hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar wilt u de vergoeding wel
bijstellen bij een verandering van het reispatroon van uw werknemers, dan mag dat ook.


Andere verlengde coronamaatregelen
Ook de volgende maatregelingen zijn verder verlengd van 1 juli tot 1 oktober 2021:
het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
het btw-nultarief op mondkapjes;
de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits;


Verruimde deblokkering g-rekening verlengd
Leent u personeel uit of detacheert u medewerkers en maakt u gebruik van een g-rekening? U kunt de
Belastingdienst dan
verzoeken om deze g-rekening te deblokkeren. Dit kan onder normale
omstandigheden alleen voor overschotten op de g-rekening. Maar er wordt tijdelijk een uitzondering
gemaakt voor ondernemers die zijn geraakt door de coronacrisis. In dat geval kunnen ook bedragen
worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing en btw, waarvoor bijzonder uitstel van
betaling is verleend. Dit versoepelde beleid blijft mogelijk tot het einde van het bijzonder uitstel,
inclusief betalingsregeling, dus tot
1 oktober 2027.
Ook is het in dergelijke gevallen mogelijk dat een ‘schone’ verklaring betalingsgedrag wordt
afgegeven, waarin wordt verklaard dat een onderaannemer alle loonheffingen heeft betaald.


Vervanging BIK-regeling door lagere Awf-premie
Het kabinet heeft de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht ingetrokken. Uit informeel
overleg met de Europese Commissie - die de regeling nog moest goedkeuren – is namelijk gebleken
dat de kans groot is dat de BIK-regeling zal worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.
Omdat het kabinet wel graag investeringen wil blijven stimuleren, wordt de Awf-premie verlaagd
(mogelijk met ingang van
1 augustus 2021). Hierdoor verlagen uw loonkosten en verbeteren uw
liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee vergroot de ruimte om te investeren en/of externe financiering
daarvoor te vinden. De Awf-premie zal naar verwachting worden verlaagd van 2,7% naar 0,34% over
het loon van werknemers met een vast contract en van 7,7% naar 5,34% over het loon van andere
werknemers. Het verschil tussen de hoge en lage Awf-premie blijft dus 5%-punt.


Langer NOW-regeling
De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie
maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van
1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal
het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook
blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag
voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum
dagloon
(2 x € 4.859).


Wat is wel gewijzigd?
Een belangrijke wijziging is dat u bij de aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom februari 2021 als
referentiemaand moet hanteren. Voor NOW 3.0 (3
e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die
referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is dat u de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer hoeft mee te tellen als omzet voor de NOW. Dit geldt
vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan of hebt u die
aangevraagd, dan hoeft u dus geen rekening te houden met de ontvangen TVL.


Tip
Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de vierde aanvraagperiode,
kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot
16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met UWV
Telefoon NOW.


Let op
Voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL dus wél mee als omzet, ook bij de
definitieve berekening van de subsidie.


Minder vaak derden verklaring nodig
Het aanvragen van de NOW-subsidie brengt de nodige administratieve verplichtingen met zich mee.
Een van die administratieve verplichtingen betreft de derden verklaring. Minister Koolmees stelt voor
om het drempelbedrag voor een derden verklaring bij NOW 3.0 (3
e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0 te
verhogen naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag
(nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen
derden verklaring meer hoeven aan te leveren.
De bovengrens van € 125.000 - waarboven een accountantsverklaring verplicht is - blijft gelijk, maar
gaat ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus een
derden verklaring aanleveren bij een subsidiebedrag tussen € 40.000 en € 125.000.


Minder werkzaamheden
Laat u uw NOW-aanvragen verzorgen door een deskundige derde (dat kan ook uw accountant zijn),
die ook al uw normale administratieve dienstverlening verzorgt? En komen deze werkzaamheden
overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derden verklaring? In dat geval hoeven
deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kon al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit
is nu verduidelijkt. De derden verklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag.
De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derden verklaring bij
NOW 3.0 en NOW 4.0.


Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0
Maakt u van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche
alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt u
ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de
gezamenlijke controle voor NOW 3.0. Nu moeten de controles nog per tranche van NOW 3.0 worden
uitgevoerd. Hebt u niet van twee of meer NOW-periodes gebruik gemaakt, dan kunt van de bestaande
controlemethode gebruik blijven maken.
De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de
verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat u deze aanvragen in één
keer kunt indienen.


Loket aanvraag NOW 3.0 vijfde tranche tot eind juni open
U kunt nu NOW 3.0-subsidie voor de vijfde tranche (april t/m juni 2021) aanvragen bij het UWV. Het
loket is daartoe nog tot en met
30 juni 2021 open. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de vierde
tranche. Het maximale vergoedingspercentage is 85% van de loonsom. U moet ten minste 20%
omzetverlies lijden en de maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer bedraagt € 9.718 per maand
(2 x het maximum dagloon van € 4.859). Hebt u ook voor de vierde tranche NOW-subsidie gehad, dan
moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten. Ook in de vijfde tranche mag u de loonsom geleidelijk
verminderen met 10% ten opzichte van de loonsom van juni 2020, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop
in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te
vragen van uw werknemers.


Aanvragen terugbetalingsregelingen NOW 1.0 en 2.0
Na de vaststelling van de definitieve NOW-steun kan blijken dat u te veel NOW-steun hebt ontvangen
en deze moet terugbetalen. Daarvoor kan een betalingsregeling worden getroffen met het UWV. Dat
kan telefonisch (088 - 898 20 04) maar ook digitaal via formulieren. Momenteel is er een
formulier
beschikbaar voor de terugbetaling van NOW-steun over de eerste periode (maart t/m mei 2020) en
een
formulier voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). Voor het invullen van het
formulier heeft u het loonheffingennummer en het bedrag van de terugbetaling nodig. U kunt

aangeven in hoeveel maandelijkse termijnen u het bedrag kunt terugbetalen. Er is met het UWV
afgesproken dat coulant zal worden omgegaan met terugbetalingsregelingen.


Let op
U kunt dus niet eerder een terugbetalingsregeling aanvragen, dan dat u een beslissing heeft
ontvangen op de aanvraag van de definitieve vaststelling.


TVL tweede én derde kwartaal 2021
U kunt binnenkort via rvo.nl. TVL aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021(Q2). Voor het mkb
(maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het
maximale bedrag verhoogd naar € 1.200.000. Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit
kwartaal verhoogd van 85% naar 100%. U moet tenminste een omzetverlies hebben van 30%. Dit stelt
u vast door uw omzet in het tweede kwartaal 2021 te vergelijken met de omzet in het
tweede kwartaal
van
2019 óf het derde kwartaal van 2020 (de referentieperiodes). Bij een omzetverlies van 100%
wordt 100% van de vaste lasten vergoed.


Berekende vaste lasten
Het gaat hier niet om uw werkelijke vaste lasten, maar om de berekende vaste lasten. De berekende
vaste lasten zijn gebaseerd op CBS-gegevens over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de
W&V-rekening binnen uw branche, uitgedrukt in een percentage. De vaste lasten binnen uw branche
hangen dus samen met uw SBI-code. Op rvo.nl vindt u een
lijst met de SBI-codes van branches met
de bijbehorende percentages vaste lasten.


Op het moment van schrijven van dit bericht zou het loket voor TVL Q2 in de tweede helft van juni
2021 opengaan. Is dat niet het geval, dan kunt u zich
aanmelden voor een update van de RVO. Zodra
de aanvraagtermijn start, krijgt u automatisch bericht. U kunt zich in hetzelfde formulier ook
aanmelden voor een update over andere TVL-gerelateerde zaken, zoals over de start van TVL Q3.


TVL met een kwartaal (Q3) verlengd
Het kabinet heeft besloten om de TVL met een kwartaal (juli tot en met september 2021) te verlengen.
Dit geldt ook voor de extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven. De voorwaarden van TVL Q3 zijn
vrijwel gelijk aan die van TVL Q2. Een belangrijk verschil zijn de referentieperiodes. Om uw
omzetverlies in het derde kwartaal 2021 te bepalen, vergelijkt u uw omzet in deze periode met uw
omzet in het
derde kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Een ander verschil is dat het
maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven voor TVL Q3 weer is teruggebracht tot € 600.000, zoals
dat ook voor het eerste kwartaal van 2021 gold.


Samenloop met NOW
Zoals we hiervoor al aangaven bij de NOW-regeling, telt de TVL vanaf NOW 3.0 (de subsidieperioden
vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW; de subsidie om de loonkosten te kunnen
doorbetalen.


Let op: eHerkenning niveau 3
U hebt minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL. Voor TVL over de periode
juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) kunt u tot
1 juli 2021 nog
inloggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+ voor het inzien van een aanvraag
of te reageren op een vaststellingsverzoek. Gebruikt u voor de aanvraag DigiD of hebt u al
eHerkenning 3 of hoger? Dan is er voor u niets gewijzigd.


Startersregeling gestart
In het eerste en tweede kwartaal 2021 bestaat er een aparte regeling voor startende ondernemers die
gebaseerd is op de TVL-regeling: de
Startersregeling. Het aanvraagloket voor het eerste kwartaal
(Q1) is tot
12 juli 2021 17.00 uur open. De belangrijkste voorwaarden zijn:
U hebt zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de
KvK;
De referentieperiode is het derde kwartaal van 2020;
Het minimale omzetverlies in het eerste kwartaal van 2021 is 30% ten opzichte van de omzet in
het derde kwartaal van 2020;
De vaste lasten bedragen minimaal € 1.500 per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage
vaste lasten dat bij SBI-code van uw branche hoort;
Het subsidiepercentage is 85%;
Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 per kwartaal en het maximum is € 124.999 per kwartaal.


Ook Tozo verder verlengd
Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een
kwartaal door. Tozo 5.0 bestaat – net als haar voorgangers - uit een inkomensaanvulling tot het
sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van
2%. De inkomensaanvulling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Uw woongemeente
voert de regeling uit. Bij aanvragen in het derde kwartaal (1 juli – 30 september 2021) wordt de focus
meer gelegd op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers. Zo moet het mogelijk worden dat u
sneller weer op eigen benen kunt staan. Hiervoor wordt in Tozo 5.0 een aanvullende informatieplicht
opgenomen die gemeenten kunnen gebruiken om een beter beeld te krijgen van uw situatie om zo te
bepalen of u eventueel nog extra ondersteuning nodig hebt. Die ondersteuning ziet onder andere op
het levensvatbaar houden of maken van uw onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in
loondienst en de aanpak van uw schulden.


Later aflossen en langer afbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-lening? Dan hoeft u voorlopig nog niet af te lossen op deze
lening. De aflossingsdatum is namelijk verder verschoven van 1 juli 2021 naar
1 januari 2022. Ook
wordt tot die datum geen rente in rekening gebracht. Bovendien krijgt u vanaf de verstrekking van de
lening vijf jaar - in plaats van drie en een halfjaar - de tijd om de lening af te lossen.


Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK-regeling wordt ook verlengd tot en met 30 september 2021. Hebt u door de huidige
omstandigheden te maken met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen,
waardoor u de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunt voldoen? En bieden andere
regelingen niet of onvoldoende soelaas? Dan kunt u van deze ondersteuning gebruikmaken. U bent
bijvoorbeeld uw baan verloren en hebt geen recht (meer) op een uitkering of u hebt als zelfstandige
vanwege de coronamaatregelen uw opdrachten zien verdwijnen, maar u kunt geen aanspraak maken
op de Tozo. Maar ook als u al in 2020 ingestroomd bent in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo)
vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste
lasten te betalen, komt u in aanmerking voor de TONK-regeling. De regeling voorziet in een
(gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten en wordt uitgevoerd door uw gemeente.


TOA-krediet
Sinds kort is er meer bekend over het doorstartkrediet voor mkb-bedrijven. Deze kredietfaciliteit is
onderdeel van het Time-Out-Arrangement (TOA), waarmee u als ondernemer uw bedrijf tijdelijk kunt

stopzetten om zo de mogelijkheden te onderzoeken voor het voorkomen van een faillissement via de
Wet homologatie van een onderhands akkoord (WHOA). Het TOA-krediet wordt dan ook alleen aan u
verstrekt als u een WHOA-akkoord hebt, zodat uw bedrijf weer gezond wordt. Het krediet van
maximaal € 100.000 is dus bestemd voor mkb-bedrijven die in de kern winstgevend zijn. U kunt de
lening gebruiken voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van uw bedrijfsactiviteiten. De
uitvoering is neergelegd bij
Credits. Hebt u het doorstartkrediet ontvangen, dan krijgt u van Qredits
ook 12 maanden gratis coaching om uw bedrijf weer op de rails te krijgen. Het TOA-krediet kunt u
sinds
1 juni 2021 aanvragen.


Andere lopende financieringsmogelijkheden
De volgende financieringsmogelijkheden staan nog steeds open:
Klein Krediet Corona (KKC)
De overheid staat met de garantieregeling Klein Krediet Corona voor 95% borg voor de leningen van
financiers aan in Nederland gevestigde MKB-bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen:
omzet vanaf € 50.000;
voldoende winstgevend zijn geweest vóór de coronacrisis;
op 1 januari 2019 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel


De KKC-lening bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 en heeft een looptijd van maximaal
5 jaar. De financiers die de KKC aanbieden mogen hiervoor maximaal 4% van het kredietbedrag aan
kosten aan u in rekening brengen. U betaalt daarnaast eenmalig 2% premie aan de overheid. De KKC
is verlengd van 1 juli 2021 tot
1 januari 2022.
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Mkb-bedrijven met een gezond toekomstperspectief maar die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen
door de coronacrisis, kunnen tijdelijk onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling
MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is verruimd om financiering voor u toegankelijker te maken. Zo
is de looptijd verlengd naar 4 jaar en is de toegang laagdrempeliger gemaakt doordat u behalve via
een liquiditeitsprognose ook via een omzettoets toegang kunt krijgen tot de BMKB. Het
premiepercentage van de BMKB bedraagt 2% en het budget € 1,5 miljard. Ook non-bancaire
financiers kunnen zich accrediteren om u te financieren met een BMKB-krediet. Starters kunnen
binnen de BMKB extra steun krijgen. De verruimde BMKB loopt tot
eind 2021.
BMKB Landbouwkredieten
Hieronder vallen de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) en de verruimde BL-Cregeling. De BL-regeling is verlengd tot 1 januari 2022. De banken en andere financiers moeten
hiervoor een aanvraag indienen bij de RVO. Als u gebruik wilt maken van deze kredietvorm, wendt u
zich tot uw bank of financier.
Met de BL-C-regeling kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het borgstellingskrediet
per bedrijf van maximaal € 1,5 miljoen. De maximale looptijd van de BL-C-regeling is vier jaar. Het
krediet kan lineair worden afgelost of aan het einde van de looptijd. De provisie bedraagt tussen 0,50
en 0,75% voor starters of overnemers en tussen 1,5% en 2,25% voor de overige bedrijven. U kunt de
BL-C-regeling tot
1 januari 2022 aanvragen.
Credits
Credits Coronaoverbrugging is een microkredietfaciliteit van maximaal € 25.000 om de coronacrisis te
overbruggen. De looptijd is maximaal 4 jaar, waarbij u tijdens de eerste zes maanden niet hoeft af te
lossen. De rente bedraagt in het eerste jaar 2%, daarna 5,75%. U kunt na het eerste jaar boetevrij
aflossen. Deze kredietfaciliteit loopt tot
1 januari 2022.
GO-regeling
De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is bedoeld om bedrijven te voorzien van
werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te kunnen doen. De overheid staat garant voor maximaal
50% van de (niet achtergestelde) lening aan een MKB-onderneming of een grootbedrijf. De GOregeling loopt tot
1 juli 2023.
GO-C-regeling
De Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C-regeling). Ook deze regeling is
bedoeld om bedrijven te voorzien van werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te kunnen doen.
Uw bedrijf komt alleen voor de regeling in aanmerking als u op 31 december 2019 financieel gezond
was. De overheid staat garant voor maximaal 90% van de (niet achtergestelde) lening aan een MKBonderneming en voor maximaal 80% van een lening verstrekt aan een grote onderneming. De
leningen en garanties hebben een looptijd van zes jaar en bedragen minimaal € 1,5 miljoen. De
maximumlening bedraagt € 150 miljoen. De hoogte van de lening wordt bepaald op basis van de
loonsom (2x), omzet (25%) of liquiditeitsplanning. De leningen moeten per kwartaal worden afgelost,
waarbij de eerste aflossing van een MKB-onderneming uiterlijk moet plaatsvinden vanaf 18 maanden
na de verstrekking. Voor grootbedrijven is die termijn 12 maanden. U kunt nog tot
1 januari 2022 van
de GO-C-regeling gebruikmaken.


Garantieregeling herverzekering leverancierskredieten stopt
De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. Daarvoor is een
overeenkomst gesloten met de verzekeraars. Deze overeenkomst wordt na
30 juni 2021 niet verder
verlengd. Volgens het kabinet is de garantieregeling niet meer nodig dankzij de gunstige economische
vooruitzichten. De verwachting is dat verzekeraars ook zonder garantie van de staat dekking blijven
bieden op basis van een gedegen risicoanalyse.


Garantieregeling evenementenbranche
Hebt u een bedrijf in de evenementenbranche, dan houdt u ook na de versoepelingen van de
coronamaatregelen een verhoogd risico op annuleringen van evenementen. Vóór de coronacrisis kon
u zich hiertegen verzekeren, maar verzekeraars hebben deze optie inmiddels uit hun polissen
gehaald. Om u toch perspectief te bieden is daarom een garantieregeling uitgewerkt, zodat u
evenementen kunt organiseren voor de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs
verantwoord is. De garantieregeling dekt 80% van de kosten. Voor het resterende deel kunt u een
lening afsluiten bij de RVO tegen 2% rente per jaar. De garantieregeling is vooral bedoeld voor
betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. De verwachting is dat u de regeling kunt
aanvragen vanaf
half juni tot en met 30 september 2021. De garantieregeling geldt voor evenementen
die in de periode
1 juli tot 31 december 2021 door de rijksoverheid worden verboden. Vóór 1 juli
georganiseerde evenementen die worden afgeblazen, vallen dus niet onder deze regeling.


Ondersteuning voor amateursport
Ook in 2021 zijn er steunmaatregelen voor de sportsector. Dit zijn onder meer de Tegemoetkoming
Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de
Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ). Voor deze regelingen gelden de
volgende aanvraagperiodes:

Regeling Q1 Q2
TASO 17 mei -12 juni 2021 26 juli - 20 september 2021
TVS 17 mei – 11 juli 2021 26 juli – 20 september 2021
SPUK IJZ 1 april – 31 mei 2021 1 april – 31 mei 2021


Eind in zicht
Het einde van de coronacrisis lonkt. De vaccinatiegraad wordt steeds hoger en er komen steeds
minder besmettingen bij. Voor veel burgers is de coronacrisis bijna voorbij. Voor veel ondernemers
zullen de naweeën nog lang voelbaar zijn. Maar er is een begin van wederopbouw en zicht op betere
tijden. Eén ding is zeker, ook voor de komende tijd: we blijven u met raad en daad bijstaan.
In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 9 juni 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de
uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. We sluiten bij
deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Delen?